Dr. Sc. Dario Jukić

Radno mjesto:

  • Docent fizike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Područja znanstvenog interesa:

  • Ultrahladni atomski plinovi
  • Optika i fotonika

Nagrade:

  • Godišnja nagrade ‘Znanost’ Hrvatske zaklade za znanost za najbolji studentski članak u prirodnim znanostima, 2009.
  • Pohvalnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh tijekom studija, 2007.

Pet odabranih publikacija:

  • D. Jukić and H. Buljan, Four-dimensional photonic lattices and discrete tesseract solitons, Phys. Rev. A 87, 013814 (2013).
  • D. Jukić, H. Buljan, D.-H. Lee, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, Flat photonic surface bands pinned between Dirac points, Opt. Lett. 37, 5262 (2012).
  • J. Radić, V. Bačić, D. Jukić, M. Segev, and H. Buljan, Anderson localization of a Tonks-Girardeau gas in potentials with controlled disorder, Phys. Rev. A 81, 063639 (2010).
  • D. Jukić, B. Klajn, and H. Buljan, Momentum distribution of a freely expanding Lieb-Liniger gas, Phys. Rev. A 79, 033612 (2009)
  • D. Jukić, R. Pezer, T. Gasenzer, and H. Buljan, Free expansion of a Lieb-Liniger gas:

Bio:

Dario Jukić je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2008. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoja Buljana. Poslije toga je bio gostujući znanstvenik 2012.-2013. na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, SAD), u grupi profesora Marina Soljačića. U razdoblju 2013.-2015. bio je postdoktorski znanstvenik na Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems (Dresden, Njemačka). Nakon postdoktorata vratio se na Sveučillište u Zagrebu kao docent fizike na Građevinskom fakultetu. Teme njegovog istraživanja uključuju neravnotežnu dinamiku niskodimenzionalnih sustava, interakciju svjetlosti i materije u hladnim atomskim plinovima, nelinearnu optiku, te fotoniku. DJ je autor ili koautor 11 znanstvenih članaka u međunarodnim časopisima s ukupno oko 80 citata.

DJ je napredovao u zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu 2015. godine. Trenutno predaje kolegij Fizika na prvoj godini preddiplomskog studija.