Prof. Dr. Sc. Robert Pezer

Radno mjesto:

  • Izvanredni profesor na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za fizičku metalurgiju)

Područja znanstvenog interesa:

  • Optika i fotonika: nelinearna optika i solitoni
  • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi
  • Fizika materijala: kompjutorsko modeliranje razvoja mikrostrukture, molekularna dinamika

Pet odabranih publikacija:

Znanstveno-istraživački projekti (suradnik):

  • 2007-2013 Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima, financiran od MZOS
  • 2008-2010 Hrvatsko-izraelski istraživački projekt (u suradnji sa profesorom Mordechai Segevom, Technion, Izraelski Institut za tehnologiju, financiran od strane MZOS i Ministarstva znanosti Države Izrael)
  • 2013-2015 Pseudomagnetska polja za atome i fotone financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (ukf.hr), u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem, MIT.

Bio:

Robert Pezer (213706) je rođen 1970 u Zagrebu. Od 2007.god. stalno je zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu Metalurškom fakultetu, a u lipnju 2013.god. izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Član je Zavoda za fizičku metalurgiju te predaje predmete iz područja fizike, primijenjene matematike i računalstva.
Robert Pezer završava preddiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje brani i doktorsku disertaciju 2002.god. Tamo radi kao istraživač-asistent u periodu 1996-2007.god. uglavnom u području fizike mnoštva čestica i statističke fizike u okviru teorijske nuklearne fizike. Trenutni znanstveni interesi su u području ultra hladnih plinova i nelinearne optike, a kreću se od proučavanja egzaktno rješivih modela prema dizajnu eksperimenata usmjerenih na određivanje eksperimentalno mjerivih kvantnih veličina. Njegove kompetencije u području računalnih tehnika i razvoju programske podrške vidljive su iz niza paketa razvijenih tijekom godina istraživanja. Aktivno je surađivao sa znanstvenicima iz više različitih područja teorijske i eksperimentalne fizike, osobito nuklearne fizike, nelinearne optike i molekularne fizike te ultra hladnih plinova. Recenzent je za sljedeće publikacije/izdavače: IOP Publishing, Physical Review, Optics Letters i Journal of Optical Science. Znanstveno istraživački interes je posebno usmjeren prema numeričkom modeliranju višečestičnih sistema, statističke fizike i povezanih fenomena s ciljem poboljšanja “ab initio” (DFT, MD, LBA zasnovanih) modela u svrhu povezivanja fenomena mikrostrukture na najmanjoj utjecajnoj fizičkoj skali i makroskopskih značajki kompleksnih sistema.
Objavio je 17 znanstvenih radova u okviru CC baze (glavni autor na 7), 7 recenziranih konferencijskih radova i 4 rada izvan CC baze. Svoje znanstvene rezultate je prezentirao na desetak međunarodnih konferencija i specijaliziranih radnih skupova. Član je i istraživačke grupe na Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta s fokusom istraživanja “ab initio” kompjutorskog modeliranja kompleksnih sistema. Robert Pezer predaje više kolegija na Metalurškom fakultetu uključujući i Fiziku metala na poslijediplomskom doktorskom studiju. Bio je jedan od vodećih članova radne skupine koja je provela suštinsku reviziju i implementaciju preddiplomskog i diplomskog studija iz područja metalurgije. U periodu 2009-2013.god. obnašao je dužnost prodekana za nastavu Metalurškog fakulteta.