Članovi Lie grupe

Lista članova u Lie jedinici

   Prof. Dr. Sc. Pavle Pandžić

   Radno mjesto:

   • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

    

   Područja znanstvenog interesa:

   • Teorija reprezentacija realnih reduktivnih Liejevih grupa. Liejevih algebri i superalgebri
   • Algebarska i holomorfna geometrija, D-moduli

    

   Pet odabranih publikacija:

   • -S.Huang, P.Pandžić, Dirac cohomology, unitary representations and a proof of a
    conjecture of Vogan
    , J. Amer. Math. Soc. 15 (2002), 185-202.
   • -S.Huang, P.Pandzic, G.Savin, New dual pair correspondences, Duke Math. J. 82
    (1996), 447-471.
   • Pandžić, Zuckerman functors between equivariant derived categories, Trans. Amer. Math. Soc. 359 (2007), 2191-2220.
   • -S.Huang, P.Pandžić, F.Zhu, Dirac cohomology, K-characters and branching laws, Amer. J. Math. 135 (2013), no.5, 1253-1269.
   • Mehdi, P.Pandžić, D.Vogan, Translation principle for Dirac index, to appear in Amer. J. Math.

    

   Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

   • 2015- Voditelj istraživačke jedinice za teoriju reprezentacija Liejevih algebri, teoriju brojeva i pridružene strukture Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
   • 2014- Glavni istraživač na projektu „Diracovi operatori u teoriji reprezentacija“ Hrvatske zaklade za znanost
   • 2002-2013 Glavni istraživač na dva projekta financirana od strane MZOS
   • 2002-2013 Voditelj ukupno tri hrvatsko-francuska bilateralna projekta

    

   Nagrade:

   • Državna nagrada za znanost 2012. godine

   Bio:

   Pavle Pandžić je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1986. godine, te obranio magisterij na istom sveučilištu 1989. godine. 1990.-1995. studirao je na doktorskom studiju na University of Utah, Salt Lake City, USA, gdje je doktorirao 1995. pod vodstvom D.Miličića. U periodu 1995.-1998. godine boravio je kao C.L.E. Moore Instructor na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. 1998. godine vraća se na PMF u Zagrebu, gdje je od tada stalno zaposlen, prvo kao znanstveni asistent, pa docent, pa izvanredni profesor, a od 2010. kao redoviti profesor.  Nakon povratka u Zagreb bio je na duljim znanstvenim boravcima u Singaporeu, Japanu, Hong Kongu, USA, Francuskoj i Njemačkoj. Autor je ili koautor 30 znanstvenih radova, te znanstvene monografije „Dirac operators in representation theory“. Održao je tridesetak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, te isto toliko pozvanih predavanja na seminarima i kolokvijima u okviru gostovanja. Bavi se reprezentacijama realnih reduktivnih grupa, posebno (g,K)-modulima i njihovom homološkom algebrom, a glavni rezultati su mu u primjeni Diracovih operatora na (g,K)-module.

    

   Dobitnik je državne nagrade za znanost 2012. godine. Bio je mentor jedne obranjene doktorske disertacije, a trenutno pod njegovim vodstvom rade četiri doktorska studenta. Bio je glavni istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Obavljao je razne administrativne dužnosti na Matematičkom odsjeku PMF-a. Bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Predavao je mnoge kolegije iz algebre, analize i geometrije.

    Andrej Dujella

    Akademik, redoviti profesor

    Radno mjesto:

    • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)
    • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

    Područja znanstvenog interesa:

    • Teorija brojeva: Diofantske jednadžbe i diofantske aproksimacije, eliptičke krivulje, primjena teorije brojeva u kriptografiji

    Pet odabranih publikacija:

    • Dujella, There are only finitely many Diophantine quintuples, J. Reine Angew. Math. 566 (2004), 183-214.
    • Bosman, P. Bruin, A. Dujella and F. Najman, Ranks of elliptic curves with prescribed torsion over number fields, Int. Math. Res. Not. IMRN 2014 (11) (2014), 2885-2923.
    • Dujella and C. Fuchs, Complete solution of a problem of Diophantus and Euler, J. London Math. Soc. 71 (2005), 33-52.
    • Bugeaud and A. Dujella, Root separation for reducible integer polynomials, Acta Arith. 162 (2014), 393-403.
    • Dujella and A. Pethő, A generalization of a theorem of Baker and Davenport, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2), 49 (1998), 291-306.

    Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

    • 2014-2018 Glavni istraživač na projektu Diofantove m-torke, eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe, financiranom od Hrvatske zaklade za znanost
    • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje, financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
    • 2004-2011 Voditelj hrvatske strane četiri bilateralna hrvatsko-austrijska projekta (voditelj austrijske strane projekta bio je Robert Tichy)
    • 2005-2014 Voditelj hrvatske strane tri bilateralna hrvatsko-francuska projekta (voditelj francuske strane projekta bio je Yann Bugeaud)
    • 2005-2011 Voditelj hrvatske strane dva bilateralna hrvatsko-mađarska projekta (voditelj mađarske strane projekta bio je Attila Pethő)

    Nagrade:

    • Nagrada Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku za istaknuti znanstveni doprinos u matematici 2000. godine
    • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike
    • Državna nagrade za znanost za 2006. godinu

    Bio:

    Andrej Dujella diplomirao je matematiku 1990., magistrirao 1993., a doktorirao 1996., sve na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 1990. godine i zaposlen kao pripravnik-postdiplomand. Od 1993. godine radi na istom Fakultetu kao asistent, od 1997. kao docent, od 2000. kao izvanredni profesor, od 2004. kao redoviti profesor, a od 2009. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Kao gostujući profesor držao je predavanja na doktorskim studijima na Technische Universität Graz (2001. godine), University of Debrecen (2007. godine) i Basque Center for Applied Mathematics Bilbao (2011. godine).  Bio je voditelj 13 doktorskih disertacija, 8 magistarskih i 178 diplomskih radova.

    Član je Hrvatskog matematičkog društva, American Mathematical Society, The Fibonacci Association i International Association for Cryptologic Research. Bio je voditelj više domaćih i bilateralnih znanstvenih projekata. Glavni je urednik znanstvenih časopisa „Glasnik matematički“ i „Rad HAZU, Matematičke znanosti“. Glavno područje znanstvenog rada mu je teorija brojeva, posebno diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje. Autor je 101 znanstvenog i 14 stručnih radova, te 3 knjige. Održao je 51 priopćenje na međunarodnim znanstvenim konferencijama.

    U svibnju 2012. godine izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1.1.2015. tajnik je Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti te član Predsjedništva HAZU.

     Prof. Dr. Sc. Dražen Adamović

     Redovni profesor

     Radno mjesto:

     • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

     Područja znanstvenog interesa:

     • Teorija verteks-algebri, beskonačno-dimenzionalne Liejeve algebre i superalgebre, teorija reprezentacija, konformna teorija polja

      

     Pet odabranih publikacija:

     • Adamović, V. G. Kac, P. Moseneder-Frajria,  P. Papi, O. Perše,  Finite vs infinite decompositions in conformal embeddings,    Communications in Mathematical Physics (2016).
     • Adamović, R. Lu, K. Zhao, Whittaker modules for the affine Lie algebra A_1 ^{(1)},  Advances in Mathematics 289 (2016) 438-479
     • Adamović, A. Milas, On the triplet vertex algebra W(p), Advances in Mathematics 217 (2008) 2664-2699
     • Adamović, Lie superalgebras and irreducibility of A_1^{(1)}– modules at the critical level, Communications in Mathematical Physics 270 (2007) 141-161
     • Adamović, Rationality of Neveu-Schwarz vertex operator superalgebras, International Mathematics Research Notices (1997), 865-875

     Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

     • 2014-2018 Glavni istraživač na projektu Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks-algebri  Hrvatske zaklade za znanost HRZZ
     • 2015-2020 član ZCI QuantiXLie
     • 2009-2011 Voditelj hrvatske strane bilateralnog hrvatsko-mađarskog projekata Algebraske metode u matematičkoj fizici, MZOS
     • 2013-2014, 2016, Voditelj dvije sveučilišne potpore, Sveučilište u Zagrebu
     • 1998-2003 Voditelj projekata Verteks-algebre za mlade znanstvenike, MZOS

     Nagrade:

     • Državna nagrade za znanost za 2009. godinu
     • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike

     Bio:

     Dražen Adamović diplomirao je matematiku 1992., magistrirao 1995., a doktorirao 1996.,  na PMF – Matematičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na PMF-Matematičkom odsjeku kao asistent (od 1992.), docent (od 1998.), izvanredni profesor ( od 2002.),  redoviti profesor (od 2007.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (od 2012).  Glavno područje znanstvenog rada Dražena Adamovića je teorija verteks-algebri i teorija reprezentacija beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri. Objavio je 44 znanstvena rada. Predavanja po pozivu održao je na konferencijama u Notre Damu, Banffu, Pekingu,  Chengdu, Galwayu, Pisi, Madrasu, Allahabadu, Bangaloreu, Sendaiu, Beču, New Orleansu, Cornellu i drugim. Bio je plenarni predavač na 6. hrvatskom  matematičkom kongresu  u Zagrebu 2016. Voditelj je 27  diplomskih radova, jednog  magistarskog rada te 4 doktorske disertacije. Jedan je od voditelja Seminara za algebru, te suorganizator 5 međunarodnih  konferencija Representation Theory  u Dubrovniku od 2008 do 2015. Održao je niza kolegija na preddiplomskom, diplomskome i poslijediplomskome studiju na PMFu u Zagrebu. Voditelj je nekoliko znanstvenih projekata.

     Član je Hrvatskog matematičkog društava i American Mathematical Society. Izvršni urednik je znanstvenog časopisa “Glasnik matematički” (od 2012.).  Član je  uredništva znanstvenih časopisa “European Journal of Mathematics” (od 2014.), “Central European Journal of Mathematics” (od 2004-2014), “Mathematical Communications” (od 2008.).